Kosten-batenanalyse MJP

Het Meerjarenplan verbetering informatiehuishouding (MJP) heeft tot doel de informatiehuishouding van de Rijksoverheid te verbeteren. Daartoe zijn een aantal actielijnen gedefinieerd. Het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) voert - in de vorm van negen projecten - de actielijnen van het geldende MJP uit en helpt door het ontwikkelen en aanreiken van richtlijnen, handreikingen en tools voor de rijksorganisaties bij het op orde brengen en toekomstbestendig maken van de informatiehuishouding van het Rijk. In opdracht van de Stuurgroep RDDI heeft eind 2019 een onderzoek plaatsgevonden naar de kosten en baten van implementatie van de actielijnen van het MJP voor de rijksoverheid. Om de resultaten van dit onderzoek bruikbaar te maken voor individuele rijksorganisaties, is het onderzoeksrapport omgewerkt tot een Handreiking verdieping kosten-batenanalyse meerjarenplan verbetering informatiehuishouding. Met behulp van het bijbehorende rekenmodel kunnen voor de eigen organisatie de kosten en baten in beeld worden gebracht.