Opdracht, methodiek en opbouw onderzoek

Informatie vormt een van de pijlers van de democratische rechtstaat en goed openbaar bestuur en geeft mede vorm aan de relatie met burgers. Een goede informatiehuishouding is daarom van cruciaal belang voor het Rijk.

Vanuit deze invalshoek heeft RDDI eind 2018 de opdracht gegeven aan Reframing Studio om de rol en betekenis van overheidsinformatie in 2030 te verkennen en een visie hierop te helpen ontwikkelen. Reframing Studio heeft hiervoor gebruik gemaakt van de ‘Reframing Methode’. Niet de technologische mogelijkheden, maar de rol en betekenis van overheidsinformatie in 2030 vormden het startpunt. Aan de hand van interviews en literatuuronderzoek zijn maatschappelijke, organisatorische en technologische ontwikkelingen en hun betekenis voor de informatiehuishouding van het Rijk in kaart gebracht. Deze ontwikkelingen zijn samengevat tot twaalf thema’s. Vervolgens is onderzocht hoe het Rijk op het snel veranderende informatielandschap wil anticiperen en welke waarden daarbij aandacht verdienen.