Handreiking Actief openbaar maken doe je zo!

Het doel van deze handreiking is rijksorganisaties op weg helpen bij het actief openbaar maken van overheidsinformatie, in de eerste plaats vanuit de Wet open overheid (Woo). De huidige versie dateert van januari 2021 en is qua categorieën en fasering niet meer actueel. We werken aan een update waarin de recente ontwikkelingen rond de Woo en de actieve openbaarmaking van beslisnota’s per 1 juli 2021 worden meegenomen. Hoewel de inhoud niet meer op alle punten actueel is, is de aanpak beschreven in deze handreiking nog steeds bruikbaar. Neem bij vragen contact op met het projectteam.