Hoe beïnvloedt de uitbraak van corona de behoefte aan openbaarmaking?

De huidige crisis zal naar verwachting een grote behoefte veroorzaken aan het openbaar maken van informatie, zowel bij het parlement als vanuit de media.

Informatiebehoefte vanuit het parlement

Vanuit de Kamer worden momenteel al veel vragen aan het kabinet gesteld over de achtergrond en aanpak van de uitbraak van corona (COVID-19). Het gaat dan bijvoorbeeld om de preventieve maatregelen, de ziekenhuiszorg en de compensatie voor getroffen bedrijven. De corona-crisis is zelfs het enige thema waarvoor het parlement in deze tijd nog bijeen wordt geroepen. Naar verwachting zal het aantal vragen vanuit het parlement de komende periode eerder toenemen dan afnemen. Daarnaast is het niet onwaarschijnlijk dat er de komende jaren een parlementair onderzoek of Parlementaire Enquête zal plaatsvinden over de maatregelen, beleidsreacties, communicatie en effectiviteit van de aanpak rondom corona. Alleen al de omvang van de crisis en het maatregelenpakket maakt de inzet van deze zware controle-instrumenten tot een logische stap. Het is dan ook belangrijk strenge eisen te stellen aan de opslag en het beheer van informatie. Alleen dan is er straks een goede reconstructie en evaluatie mogelijk van het gevoerde beleid en de genomen maatregelen.

Informatiebehoefte vanuit de media

Ook bij journalisten leven tal van vragen over de manier waarop de overheid reageert op deze crisis en waarom voor bepaalde maatregelen wordt gekozen, en niet voor andere denkbare handelingsopties. Verschillende departementen hebben inmiddels al Wob-verzoeken ontvangen. Op dit moment ligt de prioriteit bij het uitwerken van concrete maatregelen en het optimaal beheersen van deze crisis. Daarna zullen de Wob-verzoeken zo goed mogelijk beantwoord moeten worden. Enerzijds omdat dit een wettelijke verplichting is, anderzijds omdat via de media verantwoording kan worden afgelegd over het gekozen maatregelenpakket, dat zoveel invloed heeft op het dagelijks leven van de bewoners van Nederland.