Aan de slag met de WOO

De Wet open overheid (Woo) heeft als doel overheden en semi-overheden transparanter te maken. De wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. De Woo is op 1 mei 2022 in werking getreden. Daarmee is de oude Wet openbaarheid van bestuur (Wob) komen te vervallen.

Duur: 1,5 lesdag
Vorm: klassikaal (fysiek of online)
Groepsgrootte: min. 6/max. 12 deelnemers
Lestijden: 09:30 – 17:00 uur
Studiebelasting: 12 uur + 1 uur voorbereiding (via docent)

Opbouw van onderdeel 1: Introductie Woo

Voor de introductie van de WOO zelf maken we gebruik van een E-learning. Deze doorlopen de deelnemers zelf voorafgaand aan de training. De E-learning gaat in op de volgende onderwerpen:

 • Inleiding Wet open overheid
  • Ontwikkeling van Wob naar Woo.
  • Open overheid in de praktijk: professionalisering.
 • De regels van de Woo
  • Belangrijke begrippen.
  • Absolute weigeringsgronden.
  • Relatieve weigeringsgronden.
  • Stukken voor intern beraad - persoonlijke beleidsopvattingen.
  • Inzet van de weigeringsgronden.
  • De Woo en andere wetten (AVG, Awb).

Per onderdeel volgen toetsvragen om na te gaan in hoeverre de deelnemer de inhoud heeft begrepen.

Opbouw van onderdeel 2: Aan de slag met de Woo

Voor dit onderdeel organiseren we een interactieve inhoudelijke training onder begeleiding van een van onze ervaren docenten. De inhoud van de training wordt, gezien de actualiteit, actief aangepast en bijgehouden. Aan de hand van een praktijkcasus die we inbrengen over het behandelen van een informatieverzoek, gaan deelnemers aan de slag met actieve openbaarheid waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen:

Actieve openbaarheid

 • Welke informatie moet actief openbaar worden gemaakt in kader van het voorstel Wet open overheid (Woo) en andere wetgeving?
 • Welke informatie wordt er op dit moment al actief openbaar gemaakt?
 • Welke andere informatie leent zich voor openbaarmaking? Bijvoorbeeld informatie waar regelmatig een Wob-verzoek naar wordt gedaan of informatie over thema’s waar veel maatschappelijke belangstelling voor bestaat.
 • PLOOI.
 • Passieve openbaarheid.
 • Hoe besluit je op een verzoek om overheidsinformatie.
 • Eisen aan het besluit: motivering, zoekslag en behoorlijkheid.

Eindresultaat (beoogd leereffect/leerrendement)

Bij onderdeel 1: na het volgen van de E-learning Woo:

 • Is de deelnemer op de hoogte van het verschil tussen Wob en Woo.
 • Weet de deelnemer welke consequenties de Woo heeft voor de organisatie en voor de informatieprofessional zelf.

Bij onderdeel 2: na het volgen van de praktijktraining ‘Aan de slag met Woo’:

 • Is de deelnemer in staat op een adequate manier om te gaan met informatieverzoeken in het licht van Woo en actieve openbaarmaking.
 • De deelnemer weet op een onderbouwde manier wel of geen gehoor te geven aan informatieverzoeken en licht deze helder en eenduidig toe.

Lesvorm

 • Voor onderdeel 1 (Introductie Woo) volgen deelnemers voorafgaand aan de training de: E-learning Woo van DIOR.
 • Voor onderdeel 2 (Aan de slag met de Woo) gaan we uit van een interactieve inhoudelijke training onder begeleiding van een docent die via actieve en relevante werkvormen de deelnemers laat werken aan hoe om te gaan met informatieverzoeken die gepaard gaan met verschillende keuzes t.a.v. wel of geen actieve openbaarmaking.

Agenda

 • woensdag 18 januari en dinsdag 24 januari 2023   (Laatste plekken)
 • woensdag 1 maart en woensdag 8 maart 2023
 • woensdag 5 april en woensdag 12 april 2023
 • donderdag 11 mei en donderdag 18 mei 2023
 • donderdag 8 juni en donderdag 15 juni 2023
 • woensdag 5 juli en woensdag 12 juli 2023
 • woensdag 6 september en woensdag 13 september 2023
 • donderdag 5 oktober en donderdag 12 oktober 2023
 • donderdag 9 november en donderdag 16 november 2023
 • vrijdag 24 november en vrijdag 1 december 2023

Aanmelden

Je kunt je aanmelden door onderstaand formulier in te vullen. Let op dat je de juiste startdatum en naam van de cursus doorgeeft.

Aanmelden opleiding Leerhuis Informatiehuishouding

Geef hier de naam aan van de cursus waarvoor jij je aan wilt melden.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens voor uw aanmelding. Uw informatie wordt niet centraal opgeslagen en niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)