Header Open op Orde 3

Nieuwsbrief duurzame digitale informatiehuishouding bij het Rijk - week 29

Wat kunnen we leren van de casus EU-informatievoorziening als het gaat over openbaarmaken van overheidsinformatie? Hoe worden beslisnota’s openbaar gemaakt? En wat moeten de informatieprofessionals, die we zo hard nodig hebben om de klus te klaren, in huis hebben aan kennis en kunde? Dat en meer in deze nieuwsbrief.

Analyse EU- informatiehuishouding

RDDI heeft de casus EU-informatievoorziening uitgewerkt in een rapportage. Dit document beschrijft en analyseert een best practice van informatievoorziening van het gehele kabinet aan de Eerste en Tweede Kamer. Er zijn gerichte afspraken opgesteld, bevestigd en vastgelegd. Het betreft afspraken over de beschikbaarheid van brondocumenten plus beschrijvende documenten met objectieve, accurate en betrouwbare duiding daarvan. Ook zijn afspraken gemaakt over de tijdigheid van de informatievoorziening.

Waarom?

De Raad van State heeft op 15 juni 2020 een ongevraagd advies gepubliceerd over ministeriële verantwoordelijkheid. De Raad stelt dat de informatiehuishouding binnen het Rijk beter moet en dat de informatievoorziening aan het parlement beter moet worden gestructureerd.

Zomerspecial banner

Actieve openbaarmaking van beslisnota’s gestart per 1 juli

Per 1 juli 2021 zijn de departementen gestart met het actief openbaar maken van beslisnota’s richting het parlement en op rijksoverheid.nl. Bij elk Kamerstuk over wetgeving en beleidsvorming worden een of meerdere beslisnota’s meegestuurd als bijlage. Een voorbeeld hiervan is ook te vinden op rijksoverheid.nl. Uiterlijk 1 maart 2022 wordt besloten over beslisnota’s bij meer categorieën Kamerstukken.

Een beslisnota geeft inzicht in de totstandkoming van een besluit van een bewindspersoon. Hierin wordt uiteen gezet wat de betrokken ambtenaren aan de bewindspersoon adviseren en wat hun argumenten en toelichting daarbij zijn. Het actief openbaar maken van beslisnota’s komt voort uit de Kabinetsreactie op het rapport van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK).

RDDI heeft dit traject ondersteund door ervoor te zorgen dat er één generiek sjabloon voor beslisnota’s in de IT-systemen van de departementen is geïmplementeerd. Zo zien de beslisnota’s van alle departementen er ongeveer hetzelfde uit, wat zorgt voor duidelijkheid richting parlement en samenleving.

Rijksoverheid en beroepsvereniging KNVI slaan handen ineen om informatiehuishouding te verbeteren

Op woensdag 7 juli is de samenwerkingsovereenkomst ondertekend door de SG van OCW, Marjan Hammersma, en de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Informatieprofessionals (KNVI). Kern van de samenwerking is het verbeteren van de informatiehuishouding van het Rijk door de inzet van toekomstgericht opgeleide informatieprofessionals.

De KNVI gaat ondersteuning bieden bij de grote veranderoperatie, die momenteel gaande is. De beroepsvereniging vertegenwoordigt circa 4.000 informatieprofessionals, voert een actief wervingsbeleid bij universiteiten en hogescholen en verzorgt samen met haar partners opleidingen. De samenwerking past binnen de doelstellingen van zowel de Rijksoverheid als de KNVI, namelijk het leveren van een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van informatieprofessionals in het algemeen en het verder ontwikkelen van het vakgebied en de daarbij behorende competenties in het bijzonder.

Lees meer over de samenwerkingsovereenkomst met het KNVI.

Ondertekenaars van de samenwerkingsovereenkomst met KNVI zijn: Marjan Hammersma, SG van OCW, Wouter Bronsgeest, voorzitter KNVI en Sandra de Waart, secretaris KNVI.

Handige overzichtskaarten voor kennis en kunde IHH-professionals

RDDI heeft, in samenwerking met de Argumentenfabriek, in werksessies met rijksonderdelen, onderwijsinstellingen en trainingsbureaus de benodigde vakvereisten van IHH-professionals in kaart gebracht. Deze vereisten zijn gevisualiseerd in kaarten en bieden inzicht in de benodigde kennis, kwaliteiten en vaardigheden van informatieprofessionals.

De uitkomsten sluiten goed aan op het actieplan Open op Orde. Daarin staat dat het Rijk over voldoende en goed opgeleide professionals moet beschikken voor het inrichten en uitvoeren van informatiebeheer. Ook ICT-professionals in gerelateerde vakgebieden beschikken over voldoende kennis over informatiebeheer om over en weer goed samen te kunnen werken met de professionals informatiebeheer.

Uit de werksessies bleek een groot tekort aan capaciteit op zowel strategisch, tactisch en operatio­neel niveau. Ook ontbreekt het aan voldoende kennis over informatiehuishouding. Het vakgebied is voortdurend in beweging waardoor kennis snel gedateerd is. Ook is er een tekort aan passende vakinhoudelijke opleidingen en ontbreekt het aan belangrijke vaardigheden zoals het snel eigen kunnen maken van nieuwe informatie en het kunnen vertalen vanuit informatiehuishoudingsjargon.

Het resultaat van deze sessies is een bundeling van kaarten waarmee de vakvereisten uiteen worden gezet. Vak-vereisten gaan over ‘dingen’ die iemand moet kunnen om bepaalde taken goed te kunnen uitoe­fenen.

Lees meer over de vakvereisten voor de informatieprofessional.

Blijf op de hoogte

Is deze nieuwsbrief interessant voor een collega? Stuur deze dan gerust naar hem of haar door en deel de aanmeldlink.

Heb je vragen, ideeën en/of opmerkingen? Dan horen we dat graag. Je kunt een e-mail sturen naar RDDI.