Header Open op Orde 3

Nieuwsbrief duurzame digitale informatiehuishouding bij het Rijk

Hoe kom jij aan goede informatieprofessionals? Hoe moet je beslisnota’s openbaar maken? Wat moet je wel of niet archiveren en hoe gaan we alle websites van het rijk bewaren?

Dat en meer in deze nieuwsbrief. Nóg meer nieuws én achtergronden vind je op de website informatiehuishouding.nl. 

Hoe kom jij aan goede informatieprofessionals?

Hoe kom je aan de goede informatieprofessionals die helpen bij de informatiehuishouding van jouw organisatie? Hoe zorg je dat bestaande medewerkers de nodige kennis en ontwikkeling opdoen? En wat kan het hoger onderwijs hieraan bijdragen? 


Het actieplan ‘Open op Orde’ zorgt dit en de komende jaren voor een flinke wervingsopgave voor veel rijksorganisaties. Om onze informatiehuishouding (verder) op orde te brengen, is extra capaciteit, kennis en bij- en omscholing nodig. We vissen straks allemaal in dezelfde vijver, dus moeten we krachten bundelen.


Ben jij HR-professional en wil jij meer weten over de arbeidsmarkt van informatieprofessionals? Wil je weten bij welke bestaande rijksbrede initiatieven je kunt aanschuiven en hoe de kennis van eigen medewerkers kunt aanvullen? Kom dan naar de kennissessie! 

Kennissessie professionals werven en bijscholen 

Visual opleiden

Archiveren websites Rijk een stap dichterbij

Op vrijdag 28 mei is de raamovereenkomst Webarchivering getekend. Hiermee wordt een rijksbrede centrale voorziening gecreëerd om rijksoverheidswebsites te archiveren én de webarchieven toegankelijk te maken vanaf een dag na ‘harvesting’. Burgers, bedrijven en journalisten kunnen hiermee van dag tot dag zien welke informatie beschikbaar was op een bepaalde dag.

Lees meer over het archiveren van websites Rijk op onze website.

Ondertekening raamovereenkomst webarchivering

Geef feedback op de nieuwe Archiefwet

In voorbereiding op de Archiefwet 2021, werkt het ministerie van OCW aan de bijbehorende wijzingen van het Archiefbesluit en de Archiefregeling. Deze wijzigingen worden voorbereid in expertgroepen, waarin verschillende belanghebbenden vertegenwoordigd zijn. De voorstellen die uit deze expertgroepen voortkomen, worden voorgelegd aan een stuurgroep met vertegenwoordiging van CIO Rijk, VNG, IPO UvW, NA en IOE. Zij hebben een adviserende rol bij de verdere uitwerking van de voorstellen.

OCW stelt prijs op een aanvullende vorm van feedback en inspraak. Tijdens klantbordgroepen per thema kun je het komende half jaar feedback geven op de vrij ver gevorderde voorstellen, de uitvoerbaarheid en eventuele onwenselijke (neven)effecten.

Wil je meedenken? 
Wanneer? 

Bespreekpunten:

  • eisen aan ontwerp 
  • inhoud van selectiebesluiten (voorheen: selectielijsten) 
  • waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens (AVG) bij het verlenen van toegang tot beperkt openbaar archief door archiefdiensten

Meer weten of aanmelden?
Stuur een e-mail: archiefwet@minocw.nl. Vermeld: Klankbordgroep wijzigingen Archiefbesluit en Archiefregeling. 

Pilot actieve openbaarheid EZK met de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) afgerond

Het ministerie van EZK wil de actieve openbaarheid vergroten en onderzoekt met pilots hoe dat het beste kan. De pilot met de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) is eind mei 2021 afgerond. Het doel van de pilot is meer informatie over de activiteiten van NFIA en het EZK-beleid over het vestigingsklimaat beschikbaar stellen voor burgers, bedrijven, Kamerleden en journalisten. De pilot past in de recente ontwikkelingen rond transparantie.

Lees meer over de pilot actieve openbaarheid EZK op onze website.

Stappenplan openbaarmaking beslisnota’s

Hoe gaat de openbaarmaking van beslisnota’s in zijn werk? Het stappenplan geeft de nodige handvatten. Van schrijven tot aan de publicatie van een nota. 

Het kabinet heeft in januari 2021 een reeks maatregelen aangekondigd naar aanleiding van de kindertoeslagaffaire. Die maatregelen werken direct door op onze werkzaamheden bij ministeries en uitvoeringsinstanties: 

  • bij de toezending van stukken aan de Kamers worden ook de departementale beslisnota’s openbaar gemaakt. 
  • Elk departement moet de ‘standaardbeslisnota’ gebruiken als sjabloon om zaken voor de leggen aan de bewindspersoon. 

Meer weten over goed omgaan met overheidsinformatie? 
Zie ook: www.goedbewaardvoornuenlater.nl!

Gifje goed bewaard vrouw

Gebruik de sjabloon standaardbeslisnota

Om de actieve openbaarmaking zo soepel en uniform (tussen departementen) mogelijk te laten verlopen, wordt de standaardbeslisnota als sjabloon opgenomen in de IT-systemen van de departementen. Het sjabloon is inmiddels goed gekeurd in het ICBR en wordt deze week getest.

Per 1 juli 2021 worden de beslisnota’s voor de categorieën ‘wetgeving’ en ‘beleidsvorming’ actief openbaar. Het doel is ook om dit sjabloon gemakkelijk openbaar te maken. 

Werkinstructie sjabloon-gebruik
RDDI stelt een werkinstructie voor het sjabloon op; een eerste versie van de werkinstructie wordt deze week besproken in het projectteam. De werkinstructie is aanvullend op het stappenplan van BZK dat duidelijk maakt hoe de openbaarmaking van beslisnota’s in zijn werk gaat. 

Blijft op de hoogte!

Is deze nieuwsbrief interessant voor een collega? Stuur deze dan gerust naar hem of haar door en deel de aanmeldlink.

Heb je vragen, ideeën en/of opmerkingen? Dan horen we dat graag. Je kunt een e-mail sturen naar RDDI.