Header Open op Orde 3

Nieuwsbrief Duurzaam Digitale Informatiehuishouding - week 50

Er gebeurt ontzettend veel op het gebied van de informatiehuishouding binnen het Rijk. In deze laatste nieuwsbrief van dit jaar praten we je dan ook bij over veel verschillende en belangrijke onderwerpen. Om te beginnen: het nieuwe coalitieakkoord is deze week natuurlijk gepresenteerd, waaruit blijkt dat het nieuwe kabinet prioriteit geeft aan informatiehuishouding. Daarnaast nodigen we je van harte uit om je aan te melden voor de webinar van 21 december, waarin we de aftrap geven voor het nieuwe Leerhuis! Daarnaast blikken we terug op het afgelopen jaar en vooruit naar het volgende jaar en kunnen meerdere projecten mooie resultaten en updates geven.

Wij wensen je alvast fijne feestdagen en we zien je graag weer terug in het nieuwe jaar!

Een terugblik op 2021 en vooruitkijken naar volgend jaar

Beste informatiehuishoudingmanagers, -beheerders, -specialisten en -functionarissen,

De aanhef zegt het al. Wat zijn er veel medewerkers bijgekomen die het Rijk helpen bij het op orde brengen van de informatiehuishouding! En wat is er veel informatiebehoefte over hoe de veranderingen aan te pakken. Daar gaan we bij helpen! Het Leerhuis informatieprofessional start 21 december met aantrekkelijk aanbod voor allerlei opleidingen die medewerkers op ons vakgebied kosteloos kunnen volgen. Kosteloos wil zeggen dat het centraal gefinancierd wordt. Niets is kosteloos in het leven, maar efficiency kan wel.

Zo werken we als programma aan rijksbrede oplossingen voor rijksbrede knelpunten in de informatiehuishouding. Het doel is daarmee allerlei voordeel te bereiken. Je maakt in 1 keer gebruik van alle kennis en werkt oplossingen uit die ook iedereen kan gebruiken. Dat is kwaliteitverhogend en efficiënter dan dat iedereen alleen aan de slag moet. Op die manier kunnen we ook bereiken dat het budget van 780 miljoen voor verbetering van de informatiehuishouding zo efficiënt mogelijk wordt besteed. Er is voor bijna 2 miljard aangevraagd bij Bureau regeringscommissaris, dus het zal ook wel moeten. Samen doen waar we samen kunnen.

Wat levert dat nu op? In 2021 ronden we rijksbreed de webarchivering af. Alle websites van de Rijksoverheid zijn daarmee netjes gearchiveerd volgens de geldende richtlijnen. Burgers kunnen daarmee informatie terughalen waar ze ooit op hebben gereageerd of naar gehandeld. De e-mails van de kerndepartementen zijn veiliggesteld, zodat medewerkers die zelf informatie hebben weggegooid er toch weer bij kunnen. We hebben de social media activiteiten van de bewindspersonen Rutte III rijksbreed bewaard en een rijksbrede werkwijze beslisnota’s bij beleids- en wetsstukken ingevoerd. En last, but not least, wordt er rjksbreed de beste IT-tooling ingekocht om door ongestructureerde data te kunnen zoeken en lakken voor bijvoorbeeld parlementaire enquêtes en andere informatieverzoeken.

Het zijn taaie trajecten, dat weet iedereen. We bewegen ons voortdurend op onontgonnen digitaal gebied. Maar terugkijkend is dat met trots en vooruitkijkend met vertrouwen dat we nieuwe ontwikkelingen zoals de Woo en de nieuwe Archiefwet adequaat zullen implementeren. Vragen? Check onze website www.informatiehuishouding.nl en volg een van de opleidingen van het Leerhuis!

Jacqueline Rutjens, directeur RDDI.

Jacqueline Rutjens

Informatiehuishouding prioriteit nieuw kabinet

Deze week werd het nieuwe coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst' gepresenteerd. Daarin zien we onder meer dat informatiehuishouding één van de prioriteiten wordt van het nieuwe kabinet. In het eerste hoofdstuk, 'Democratische Rechtsorde', lezen we: 'we vragen het kabinet voorstellen te doen om de informatievoorziening aan de Kamer te verbeteren en, indien nodig, de openbaarheid van stukken te verruimen. Er komt meer ruimte voor feitelijke informatie-uitwisseling tussen ambtenaren en Kamerleden. De Archiefwet wordt herzien en consistent geïmplementeerd bij alle departementen en uitvoeringsorganisaties.' Ook vanuit RDDI blijven wij natuurlijk hard werken aan de informatiehuishouding binnen het Rijk. 

Lees het hele coalitieakkoord

Meld je aan voor de webinar over het Leerhuis Informatiehuishouding

Het Leerhuis is hét online platform voor alle informatieprofessionals binnen het Rijk. De plek waar je collega’s kunt ontmoeten en je ervaringen kunt delen in de community! Tijdens de webinar laten we je Het Leerhuis zien én kun je gelijk kennis maken met het gave opleidingsaanbod wat we speciaal voor jou hebben samengesteld!

We starten om 10:00 uur en om 11:30 uur weet je hoe het Leerhuis jouw professionele ontwikkeling als informatieprofessional binnen het Rijk stimuleert en dus bijdraagt aan duurzaam toegankelijke overheidsinformatie!

Leerhuis informatiehuishouding

Leerhuis Informatiehuishouding
Beeld: ©RDDI

Mooi resultaat: pilot 'Veiligstellen sociale media bewindslieden Rutte III’ is succesvol

In juni zijn RDDI en de Adviescommissie Online Communicatie (AOC) gestart met de pilot ‘Veiligstellen sociale media Rutte III’. Een traject waarin we stap voor stap toewerken naar het veiligstellen (fase 1) en daarna duurzaam toegankelijk maken (fase 2) van sociale media van bewindslieden. Inmiddels zijn de belangrijkste vraagstukken uitgezocht, is het veiligstellen gestart en hebben we de eerste resultaten binnen. Op dit moment zijn alle Twitterberichten van de bewindspersonen (Rutte III) succesvol veiliggesteld en de komende twee weken werken we aan de resterende sociale media kanalen. Het doel is om fase 1 van de Pilot in de eerste week van januari af te ronden.

Succesvolle pilot ‘veiligstellen sociale media bewindslieden Rutte III’

Luistertip: podcasts Over Informatie Gesproken

Hoe staat het nu eigenlijk van de informatiehuishouding van rijksorganisaties? En wat is de maatschappelijke noodzaak van een goede informatiehuishouding? Over deze en andere onderwerpen rondom informatiehuishouding gaan diverse betrokkenen als Jacqueline Rutjens, Eppo van Nispen en Evert Schaap het gesprek aan gedurende zes verschillende podcasts in de nieuwe serie 'Over Informatie Gesproken'. Inmiddels zijn twee edities verschenen van de podcast. Luister ze nu en houd onze website in de gaten voor volgende afleveringen!

Podcasts Over Informatie Gesproken

Podcast

Nieuwe versie handreiking 'Actief openbaar maken doe je zo!'

De handreiking 'Actief openbaar maken doe je zo!' helpt rijksorganisaties op weg bij de voorbereiding en implementatie van actieve openbaarmaking vanuit de Wet open overheid (Woo). De 1.0-versie van de handreiking, uit januari 2021, was op een aantal punten verouderd. Het Projectteam Actieve openbaarmaking heeft de handreiking daarom geactualiseerd en verder verbeterd. De nieuwe versie vind je op onze website.

Nieuwe versie handreiking 'Actief openbaar maken doe je zo!'

Mooi initiatief: ministeries LNV en EZK maakten handreiking ‘Schrijven voor openbaarheid’

Sinds 1 juli worden de onderliggende nota’s bij Kamerstukken over wetgeving en beleidsvorming openbaar gemaakt. De ministeries EZK en LNV maakten de handreiking ‘Schrijven voor openbaarheid’ om beleidsmedewerkers te ondersteunen bij het opstellen van nota’s die aan de Kamers, of een breder publiek, beschikbaar worden gesteld. Om aan te sluiten op de dagelijkse afwegingen en dilemma’s van beleidsmedewerkers, bevat de handreiking concrete voorbeelden en passages uit bestaande beleidsnota’s.

Handreiking ‘Schrijven voor openbaarheid’

Resultaten onderzoek onder ruim 500 informatieprofessionals

Wat zoeken informatiespecialisten bij de Rijksoverheid? Die vraag stond centraal in het arbeidsmarktonderzoek. Intern en extern hebben ruim 500 professionals het onderzoek ingevuld. Jeroen Moerenhout, adviseur arbeidsmarktstrategie: ‘Het vakgebied informatiehuishouding is enorm in ontwikkeling, en daarbij kunnen we deze uitkomsten goed gebruiken.’ Uit de uitkomsten blijkt dat informatieprofessionals vooral gaan voor: inhoud, verdieping, ontwikkeling, werksfeer, verbondenheid, transparantie, verantwoordelijkheid en balans in werk en privéleven. Salaris en arbeidsvoorwaarden scoren vooral hoog bij externe respondenten. Lees voor meer informatie over dit onderzoek het verslag van de kennissessie van 8 december. Via onze website download je het hele rapport.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met wervingIHH@rijksoverheid.nl.

Doelgroepenonderzoek Informatiehuishouding

Doe je mee met de ontwikkelcoalitie?

Om de informatiehuishouding op orde te krijgen, investeren we in goed opgeleide rijksmedewerkers, professionals binnen informatiebeheer en leidinggevenden. Wat moeten we weten over werken met overheidsinformatie? Welk gedrag hoort daarbij? En wat moeten we daarvoor kunnen? Het afgelopen jaar hebben we in samenwerking met verschillende organisaties een mooie start gemaakt door te werken aan een podcast, cursussen, werkateliers en e-learnings. In het nieuwe jaar willen we meerdere leeroplossingen ontwikkelen voor het werken met overheidsinformatie. Want hoe doe je dat in je eigen werk? Waar loop je tegenaan? Welke oplossingen zie je? Belangrijke vragen om zowel rijksbreed als op organisatieniveau te stellen. In de ontwikkelcoalitie denken we samen na over leeroplossingen voor de rijksmedewerker en leidinggevende. Wil je meedoen met de ontwikkelcoalitie? Meld je dan aan!

Doe je mee met de ontwikkelcoalitie?

Vergadering

Project Duurzaam Digitale Toegankelijkheid gaat van start

Vanaf 1 januari 2022 zal het RDDI-project Duurzaam Digitale Toegankelijkheid van start gaan. Het RDDI-projectteam bestaat vooralsnog uit Maarten Vellema (projectleider), Simon Kester (projectsecretaris) en een projectadviseur die op korte termijn zal starten. Het team is reeds gestart met een verkenning, in het eerste kwartaal van 2022 zal een plan van aanpak worden opgeleverd. Klik verder voor meer informatie over dit project.

Project Duurzame Digitale Toegankelijkheid gaat van start

Instructieweek overbrengen e-Depot Nationaal Archief groot succes!

Ministeries, uitvoeringsorganisaties en leveranciers waren volop aanwezig bij de online sessies van het Nationaal Archief over het overbrengen van digitaal archief naar hun e-Depot. Onderwerpen die aan bod kwamen, waren onder andere: toegang tot overgebracht archief voor archiefvormers, eisen aan het aanleveren van digitaal archief en de mapping van metagegevens in relatie tot het e-Depot. 

Wim van der Ham van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) beantwoordde als ervaringsdeskundige veel praktische vragen. Zijn advies: ‘Gewoon starten!’ Wil je zelf aan de slag met digitaal overbrengen of heb je vragen over het proces van overbrengen naar het e-Depot van het Nationaal Archief? Klik dan verder voor de presentaties en verdere informatie. 

Instructieweek overbrengen e-Depot Nationaal Archief

Nieuwe ontwikkelingen Future Lab

De maatschappij verandert voortdurend, ook hoe we naar informatie en digitalisering kijken en ermee omgaan. Dit heeft ook een weerslag op organisaties en op de Rijksoverheid en hoe zij met digitale informatie omgaan. RDDI verkent de toekomst van de digitale informatiehuishouding in het project Future Lab. We praten je bij over de ontwikkelingen in de afgelopen weken.

Nieuwe ontwikkelingen Future Lab

Voorbereiding gestart van werksessies Implementatie en Evaluatie Bewaren Chatberichten

Vanuit het project Berichtenapps helpen we rijksorganisaties bij het ontwikkelen van voldoende kennis, informatie en middelen om:

  • bewust en minimaal gebruik te maken van berichtenapps;
  • berichten duurzaam toegankelijk veilig te stellen;
  • en de uitvoering van de beleidslijn te monitoren en toetsen.

We geven een update van de ontwikkelingen van de laatste tijd binnen het implementatietraject: de voorbereidingen voor de werksessies Implementatie en Evaluatie Bewaren Chatberichten en de nieuwe brochure 'Risico's en maatregelen bewaren van chatberichten'.

Updates vanuit het Implementatietraject Berichtenapps

Brochure Open op Orde: actielijn 1

Het tekort aan capaciteit wordt gezien als een groot knelpunt in de verbetering van de informatiehuishouding. Binnen actielijn 1 van Open op Orde zijn daarom allerlei centrale initiatieven opgezet gericht op de versterking en ontwikkeling van de capaciteit informatiehuishouding. Hier kunnen rijksorganisaties (in)direct gebruik van maken.

Wil je weten hoe we jouw organisatie kunnen helpen? Download de brochure!

Brochure Capaciteit Informatiehuishouding - De mens centraal