Falende rijksoverheid haalt bezem door informatiehuishouding

Onze programmadirecteur, Jacqueline Rutjens, schreef een artikel in het Od-magazine waarin zij toelicht hoe de rijksoverheid al enige tijd bezig is de informatiehuishouding op orde te krijgen. Een speciale regeringscommissaris Informatiehuishouding en een generiek actieplan moeten daar verandering in brengen.

Falende rijksoverheid

Het rapport Ongekend Onrecht over de kinderopvangtoeslag legt het falen van de informatievoorziening en –huishouding bloot. Departementen willen wel verbeteren maar hebben onvoldoende middelen beschikbaar, zowel financieel als immaterieel. Het is moeilijk aan de juiste deskundigheid te komen en de ICT-voorzieningen voldoen ook niet altijd aan alle eisen.

Lopende verbeteringen

Al voor het rapport verscheen, zijn departementen begonnen met verbetering van hun informatiehuishouding. Sinds 2019 bestaat een meerjarenplan Verbetering Informatiehuishouding Rijk welke jaarlijks wordt geactualiseerd en het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI). In navolging van Verbetering Informatiehuishouding Rijksoverheid zetten alle ministeries en een aantal uitvoeringsorganisaties hun eigen programma’s op om projectmatig te werken aan de nodige verbeterstappen.

Regeringscommissaris en departementale actieplannen

In januari 2021 kondigde het kabinet de komst van een regeringscommissaris Informatiehuishouding aan. Op deze manier wil het kabinet dat het op orde brengen van informatiehuishouding op een eenduidige wijze en centraal gebeurt. Tevens worden ministeries verplicht een eigen actieplan op te stellen. Deze plannen moeten uiterlijk 1 juli klaar zijn. De regeringscommissaris zal de verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van deze actieplannen en kan de departementen aanspreken over de voortgang ervan. Ten slotte, voor het verbeteren van de actieve openbaarmaking, is het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) nu al ter beschikking gesteld. Het kabinet stelt ook een aanzienlijk bedrag beschikbaar om deze verbeteringen door te voeren.