Nulmeting

De nulmeting vormt de basis van het actieplan voor de organisatie. De huidige staat van de verplichte onderdelen van het actieplan wordt daarmee kwalitatief omschreven. Zorg ervoor dat de nulmeting in 2021 uitgevoerd wordt en deel de uitkomsten uiterlijk 1 december 2021 met de regeringscommissaris.

De nulmeting wordt naar verwachting in mei vastgesteld; we publiceren het rapport op OpenopOrde zodra deze beschikbaar is.

Eénmeting

De regeringscommissaris gaat de voortgang jaarlijks meten.

Wie dient de nulmeting in, wie is verantwoordelijk, wiens handtekening staat er onder?

De SG of hoogste ambtelijke leidinggevende is verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van de nulmeting en bepaalt wie deze uitvoert en indient. Het programmateam binnen de organisatie voert de nulmeting niet uit, dat doet de tweede lijn binnen de organisaties die het resultaat aan de SG of hoogste ambtelijke leidinggevende en het programmateam binnen de organisatie teruggeeft.

Ondertekening

De nulmeting van departementen wordt door de SG getekend. Bij zelfstandige organisaties is het de hoogste ambtelijke leidinggevende.

Doel nulmeting

  • Voor de regeringscommissaris: als één van de stuurmiddel voor het toekennen van financiële middelen aan rijksoverheidsorganisaties.
  • Voor de regeringscommissaris: als communicatiemiddel middels het verwerken van de metingen in een dashboard informatiehuishouding voor de rijksoverheid.
  • Voor organisaties om inzicht te krijgen in hun startsituatie, welke verbeteringen haalbaar zijn op welke termijn.

Met de nulmeting inventariseren we binnen organisaties en op centraal niveau de nog niet ontdekte of nieuwe knelpunten. Dit doen we door een vrij veld toe te voegen als laatste vraag, waarin organisaties wensen voor additionele KPI’s en de volwassenheid daarvan in kwijt kunnen.

Criteria nulmeting (zoals door o.a. de Audit Dienst Rijk (ADR) ontwikkeld)

Het gaat hier om een meting die naast het realiseren van de 4 actielijnen ook als doel heeft om de informatiehuishouding structureel in de werking van de organisatie te krijgen en te houden. Om die reden is de nulmeting samengesteld uit de projectresultaten die Open op Orde binnen de Rijksoverheidsorganisaties moet opleveren en uit vragen gericht op de mate van bewustzijn en leiderschap binnen de Rijksoverheidsorganisatie op het gebied van sturing op informatiehuishouding. Deze zijn samengevoegd tot één nulmeting. Voor het meten van de mate van sturing en leiderschap op het gebied van informatiehuishouding hebben we gebruik gemaakt van een -zich bij J&V bewezen- sturingsinstrument en vragenlijst.

Basis voor groeipad dan wel volwassenheidniveau

De nulmeting en volgende metingen vormen (samen met de actieplannen van de organisaties) de basis van de financieringskeuzes binnen organisaties en op centraal niveau. Let wel, de meting zegt niets over het algemene volwassenheidsniveau van de informatiehuishouding van de organisatie. Daar zijn andere instrumenten voor voorhanden, zoals de baseline informatiehuishouding. De meting moet in de context van de scope van het generieke actieplan ‘Open op Orde’ worden gezien.

Welke organisatie levert de nulmeting aan wie aan?

Hierbij hanteren we dezelfde uitgangspunten als die in de financiële paragraaf, te weten:

  • Voor Rijksonderdelen (zoals agentschappen of ZBO’s) met een personele omvang van 500 fte of meer moet sowieso een organisatie-specifieke nulmeting aan de regeringscommissaris en het moederdepartement worden aangeleverd, conform format.
  • Metingen t.b.v. kleinere Rijksonderdelen mogen geabstraheerd worden verwerkt in de meting van het moederdepartement, met het verzoek daarbij aan te geven welke organisaties daar specifiek in meedraaien.
  • De nulmetingen van de departementen en die van de rijksonderdelen met 500 fte of meer worden aan de regeringscommissaris aangeleverd.

In totaal worden er vanuit de Rijksoverheid circa 80 nulmetingen aan de regeringscommissaris aangeleverd is de verwachting.