Generiek actieplan en generieke voorzieningen

Het doel is: transparante en betrouwbare overheid.
Dit doel borgen we door:

  • sturing door SGO
  • periodieke voortgangsrapportages aan de Tweede Kamer

Samenhang tussen generiek actieplan Open op Orde en Meerjarenplan Digitale Informatiehuishouding (MJP)

Het MJP is geïntegreerd in het generiek actieplan Open op Orde.

Duurzaam databeheer

Zie:

Welke voorzieningen worden generiek (door)ontwikkeld?

Dat is nog niet bepaald. Gedurende het programma kan bij voldoende behoefte vanuit de Rijksdienstorganisaties voor een bepaalde Rijksbrede voorziening de ontwikkeling hiervoor centraal worden opgepakt. Vooralsnog wordt er in 2021 onderzoek gedaan naar de mogelijke (door)ontwikkeling van Zoek en Vind, API-portaal, PLOOI, SWF, DocGen, E-depot, Laksoftware, Metadata, Rijks IHH Dashboard en de mogelijkheden rond verdere standaardisatie op het gebied van DMS/RMS systemen (processen, architectuur, systeemeisen etc).

Risicogestuurde prioritering

De prioritering en de knelpunten/risico's zullen per organisatie verschillen. Daarom moet elke organosatie een eigen actieplan maken. Ook de 0-metingen door alle organisaties zijn hierbij van belang.

Zie: Open op Orde,  hoofdstuk 7, paragraaf 7.2 . De fasering in de veranderstrategie met een eerste slag en een offensief.

Kaders en prestatie indicatoren IHH

De kaders en prestatie indicatoren zaten in de BIHR en zijn nu omgevormd tot de nulmeting. Echter, de BIHR heeft de afgelopen jaren helaas nog niet geleid tot de gewenste verbeteringen. De analyse was dus echt nodig en die raden we iedere organisatie aan.

Het MJP voldoet aan de eisen van de Woo.

Afstemming en samenhang bewaken

Uitvoeringsorganisaties zijn vertegenwoordigd in werk- en projectgroepen en de verschillende actielijnen komen bij elkaar bij BZK/DGOO. Per april 2021 is een programmadirecteur aangesteld om de samenhang te bewaken.

Wat is informatiehuishouding? Zie definitie Open op Orde (pagina 9)

Het totaal aan regels, voorzieningen, activiteiten en processen gericht op de informatiestromen en op het beheer van informatie. De informatiehuishouding ondersteunt de primaire processen van overheidsorganisaties en waarborgt democratische, juridische en historische waarden. Om dat tweeledige doel van ondersteunen en waarborgen te bereiken moet een informatiehuishouding zo worden ingericht dat (digitale) informatie die nodig is om het handelen van overheidsorganisaties te kunnen reconstrueren van meet af aan, maar ook na verloop van tijd duurzaam toegankelijk is en blijft. Dit geldt vanaf het moment van creatie tot het moment dat de informatie niet meer nodig is, ook niet als cultureel erfgoed.

WhatsApp en sms-berichten

Zie:

Dashboard

RDDI werkt aan dashboards die organisaties kunnen gebruiken, zoals: 

  •  hoeveelheid informatieverzoeken
  • afhandelingstermijnen