Is er in de handreiking voldoende aandacht besteed aan het zgn. life-cyclemanagement, zodat duidelijk is met welke kostencomponenten en investeringsmomenten rekening gehouden moet worden?

In de handreiking is consequent onderscheid gemaakt tussen drie kosten-componenten: de kosten van systemen, processen en medewerkers. Ten aanzien van life-cycle kosten zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • De structurele kosten als gevolg van investeringen in voorzieningen worden gesteld op 25% van de initiële kosten
  • De structurele kosten als gevolg van aanpassingen in processen worden geacht opgevangen te worden in lopende budgetten. Processen veranderen immers continu en toekomstige aanpassingen zijn onderdeel van de reguliere beheerskosten.
  • Bij de structurele kosten voor medewerkers is op enkele plaatsen uitgegaan van 10 % verloop.

Het is aan individuele organisaties om het investeringsmoment te bepalen rekening houdend met de eigen situatie, reeds lopende investeringsprogramma’s en de kaders vanuit de verschillende actielijnen.