Waarom moeten socialemediakanalen gearchiveerd worden?

Het inzetten van sociale media sluit nauw aan bij de informatieplicht van de overheid. Beleid, alsmede de motieven en de overwegingen die daaraan ten grondslag liggen, dienen op actieve wijze onder de aandacht te worden gebracht bij een zo breed mogelijk publiek. Hierbij gebruiken rijksorganisaties alle communicatiemiddelen die beschikbaar zijn, en in toenemende mate ook sociale media.

Wanneer sociale media gebruikt wordt voor het uitvoeren van overheidstaken dan valt deze onder de reikwijdte van de Wet openbaarheid van bestuur, en de Archiefwet. Dat betekent dat relevante overheidsinformatie op sociale media beschikbaar dient te zijn voor publieke controle en verantwoording.

Voor rijksorganisaties brengen deze en andere wet- en regelgeving met zich mee dat informatie op sociale media duurzaam toegankelijk dient te zijn voor kennisdeling, verantwoording, openbaarheids-verplichtingen en om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.