Wat zijn de verplichte Woo-categorieën?

De Wet open overheid (Woo) verplicht overheidsorganisaties een 17-tal informatiecategorieën actief openbaar te maken. De openbaarmaking van deze categorieen wordt gefaseerd  ingevoerd.

De verplichte informatiecategorieën zijn beschreven in art 3.3 van de Woo.

De categorieën zijn:

 • wetten en andere algemeen verbindende voorschriften
 • overige besluiten van algemene strekking
 • ontwerpen van wetten (en andere algemeen verbindende voorschriften, overige besluiten van algemene strekking) waarover een extern advies is gevraagd
 • inzicht in de organisatie en werkwijze, waaronder de taken en bevoegdheden van de organisatieonderdelen
 • de bereikbaarheid van het bestuursorgaan en zijn organisatieonderdelen en de wijze waarop een Woo-verzoek kan worden ingediend.
 • Bij de volksvertegenwoordiging ingekomen stukken
 • vergaderstukken en verslagen van de Kamers, de verenigde vergadering der Staten-Generaal en hun commissies
 • vergaderstukken en verslagen van de provinciale staten, gemeenteraden, algemene besturen van waterschappen en hun commissies
 • agenda’s, en besluitenlijsten van vergaderingen van de ministerraad, gedeputeerde staten, colleges van B&W en dagelijkse besturen van waterschappen
 • adviezen van adviescolleges of -commissies (inclusief de adviesaanvragen en -voorstellen)
 • convenanten
 • jaarplannen en jaarverslagen van bestuursorganen inzake de voorgenomen uitvoering van de taak of de verantwoording van die uitvoering
 • verplichtingen tot verstrekking van subsidies, anders dan met een beschikking
 • de inhoud van Woo-verzoeken, de schriftelijke beslissingen op die verzoeken en de daarbij verstrekte informatie